Consultoria i talent organitzatiu

Implantació d’estratègies que generin agilitat, visió compartida i compromís. La meva experiència i know-how  m'ha permès crear un model i una metodologia propis, que combinen el dinamisme i la flexibilitat que requereix l'escenari de canvi constant, amb l'aplicació sistemàtica d'unes eines basades en competències objectivables i mesurables. 

Objectiu

Identificar els espais d'ambigüitat i discrepància funcional. Aquest diagnòstic permet proposar i consensuar les solucions idònies amb la direcció. També acompanyo a l'organització en el procés d'implantació i en el seguiment de la seva efectivitat.

Realitzar un procés d'acompanyament als equips directius i les persones clau de l'organització, ajudant-los a alinear les actuacions i les decisions amb els valors i la missió, consensuant un pla d'acció factible i compartit.

Eines i Metodologies aplicades

√  Per assolir aquests objectius porto a terme diversitat de metodologies, eines i procediments:

 Pla integral de Recursos Humans i Responsabilitat Social

 Estudis de vulnerabilitat organitzativa©

 Gestió per competències

 Plans de comunicació interna

 Implantació d'eines de participació i treball en equip

 Implantació grups d'Innovació

 Mapa de competències clau i talent organitzatiu

 Avaluació 360º Feedback i desenvolupament professional