Coaching de grup

Competències de Lideratge i Influència

Quan assumim la responsabilitat de liderar, coordinar i dirigir els esforços d’un equip de treball, haurem pogut comprovar que cal posar unes competències en joc, que van molt més enllà de les que s’esperen d’un/a especialista en una àrea de coneixement. Aquests programes s’adrecen a directius/ves i comandaments intermitjos, que desitgin desenvolupar competències que els permetin  construir entorns de col·laboració, influència, implicació i compromís.  

Gestió d'Emocions i Desenvolupament Personal

En aquests tipus d'activitats, parteixo de la premissa que el creixement i desenvolupament personal té molt poc a veure amb la simple acumulació de coneixements. El desenvolupament personal està directament relacionat amb la capacitat per a recuperar-se després de les circumstàncies adverses i treure'n profit per a futurs reptes, gestionant les emocions associades, enfortint l’autoestima i acceptant les crítiques de manera constructiva. Tot plegat, no només redunda en una major satisfacció personal, sinó també en la qualitat de les nostres relacions interpersonals, que estaran basades en la manifestació dels propis criteris d’una forma assertiva i positiva. 

Treball en equip i gestió de conflictes

Les activitats d'aquesta àrea van encaminades a facilitar les eines que permetin afrontar les relacions interpersonals, els desacords i, fins i tot, els conflictes amb proactivitat i positivisme, donant la possibilitat de convertir les discrepàncies del passat en una oportunitat per a potenciar la implicació i el compromís mutu.  

Habilitats de Gestió

Ofereixo d'un ampli programari dirigit a diversitat de perfils professionals, que busquen la combinació útil dels coneixements, actituds i habilitats, per a posar-les en pràctica en diferents situacions:

 Parlar en públic

√  Gestió del temps

  Presa de decisions i resolució de problemes

√  Direcció de reunions

√  Processos de negociació i venda

√  Atenció al client

√  Recerca de feina

  Emprenedoria